Phạt nặng Dược Danapha vì không chịu lên sàn, vi phạm hành chính hàng loạt

0
226

Theo đó, Công ty cổ phần Dược Danapha bị phạt 70 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về hàng loạt báo cáo tài chính, tài liệu họp đại hội cổ đông, nghị quyết, quyết định, văn bản giải trình,… trong các năm 2017, 2018, 2019.

Đặc biệt, Công ty cổ phần Dược Danapha còn bị phạt 350 triệu đồng do không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán. Danapha đăng ký công ty đại chúng với UBCKNN vào năm 2007.

Tuy nhiên, đến nay, Danapha chưa thực hiện đăng ký giao dịch chứng khoán theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết. Ngày 17/02/2017, công ty đã kết thúc đợt chào bán 3.255.000 cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu nhưng đến nay công ty chưa thực hiện đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường có tổ chức.

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Dược Danapha còn bị UBCKNN phạt 85 triệu đồng do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về bầu thành viên ban kiểm soát, về tổ chức họp và thông qua quyết định của hội đồng quản trị (HĐQT), ban kiểm soát. Trong thời gian từ năm 2017 đến 27/4/2018, HĐQT chưa đảm bảo quy định họp ít nhất mỗi quý 01 lần và chưa đảm bảo các cuộc họp của HĐQT phải được ghi biên bản và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty; ban kiểm soát chưa đảm bảo họp ít nhất 02 lần trong một năm.

Ngoài Công ty cổ phần Dược Danapha, UBCKNN cũng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng (mã SRC) với số tiền phạt 85 triệu đồng vì vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về triệu tập, tổ chức họp đại hội đồng cổ đông. Cụ thể, công ty đã không gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và không gửi thông báo mời họp đúng thời hạn theo quy định.

HOÀNG HÀ – Bizlive